Ajetija baš o Hadždži:

"Čače o angluno kher kova thano vazdimo baši o manuša, thano odova kher kova thano ki Bekka (Mekka). Odova thano blagoslovimo hem smirinela e manušen.(Ali Imran 3/96);.

Ajeti:

"Maškar ko manuša izvestin o hadždži, te trebela pirindor, ili tharo dur drumoja upral ko lengere deve (kamile) umorna neka aven thute.(Hadždž 22/27)"

Hadisija baš o Hadždži:

"Ej Manušalen o Allah thumenge o hadždži farzi kerga, odoleske keren o hadždži. (Muslim)"

Hadis:

"Koj e Allaheskere nijeteja ka džal ko hadždži hem ka cidel pe tharo lošna lafija hem lošno ponašanje, ka iranel pe tharo hadždži cisto sar jek maksimi (čhavo) kova bijangola thari daj. (Buhari)"
Info- Info - Info - Amari Dzamija I.K.U.R. e.V. Kldinela i Dzuma ko 14:30 h. O dersi pocminela ko 14:00 h. Posener str. 209 (40231 Dusseldorf Eller)

Dersi Kerbela

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.
Share This Post


52 odgovorija u vezi “Dersi Kerbela”

 1. Anonymous penela:

  massala

 2. sedat penela:

  Allah Allah, bhut suzo dersi dzi akana asavko hodza na sungum te kerel agar cisto hem sukar lafi, Ej Rovela o hodza

 3. kadrija penela:

  eselamun alejkum sa e praljenje ko celo sveto! diken sukar em penen save muslimanja amen ijam hem so cerdjam iskreno ko alaheso nav

 4. SELAM ALEKUM SA E MUSLIMANENGE penela:

  BUT SUZO DERSI SAMO KOJ SAJ TE SVATINEL
  O LAFIJA A NAJ SUKARE HALOVENA O EHLIBEJTI E PEKAMBERESKORO AMANETI
  O ALLAH NEKA NAGRADINEL E HODZA HEM SA OKOLEN SO SUNGJE O DERSI
  SOSKE AKIJA CACUTNI HISTORIYA E EHLIBEJTESKIRI

 5. sedat mustafa penela:

  selam alekum sa si lace samo jek ni canav dali si tacno so penen e sheora

 6. sedat mustafa penela:

  izvinin mange saj sem kanci ani gresga me pucav samo

 7. arieta penela:

  selam alekum sarinege

 8. erdzani penela:

  bravo hodza najsuzo dersi kergan taro ehlibejti e pejkabereskoro taro hasan hem husein

 9. Baba penela:

  marsala but sukar samo ?

 10. Jaser penela:

  ES SEJLAMU ALEKUM O MANUSA ( INSAJNA ) MANUSA ANCONA SAMO E ALLAHESKE KO DRUMO..

 11. nehru swe penela:

  selam alykum mashalla anshalla but but suso ders

 12. nehru swe penela:

  sukare vaceriba but sukare

 13. canko penela:

  but sukare

 14. ///ISUF///GRENOBLLE///FR penela:

  MASCHALLA AKAVA DERSI SVARNO SUPER I TANO ALI SAR PRVO TE VAKERAV ESELAMU ALEJKUM PRALLALEN I PEJNALLEN INSCHALLA O DEVELL TE NAGRADINELL OKOLEN SEHITEN KOLA NAKLE E ALLAHESKE KO ANAV I NURI SELJAMI E PEJKAMBERESE E HZ MUHAMETESE I AKAVA MANGAVA TE PENAV KO ANAV E ALLAHESE ///SELJAMI ASO MO DAT O SEJ BAJRAMI TARI KUMANOVA I SA E PRALENGE KO SVETO …….AMIN….I POSEBNO ASO PRALL SOKERELLA O DERSI BISSMILAHI RAHMANI RAHIM…..

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  1. Allah će poništiti djela onih koji ne vjeruju i od puta Njegova odvraćaju.

  2. A onima koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu – a to je Istina od Gospodara njihova – On će preko hrđavih postupaka njihovih preći i prilike njihove će poboljšati,

  3. zato što nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede Istinu od Gospodara svoga. Tako Allah navodi zbog ljudi primjere njihove.

  4. Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po šijama ih udarajte sve dok ih ne oslabite, a onda ih vežite, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako učinite! Da Allah hoće, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. On neće poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu,

  5. i On će, ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljšati,

  6. i u Džennet ih uvesti, o kome ih je već upoznao.

  7. O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti.

  8. A onima koji ne vjeruju – propast njima! On neće djela njihova prihvatiti,

  9. zato što ne vole ono što Allah objavljuje, i On će djela njihova poništiti.

  10. Zašto oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac onih prije njih? Njih je Allah istrijebio, a to čeka i ostale nevjernike,

  11. zato što je Allah zaštitnik onih koji vjeruju i što nevjernici zaštitnika nemaju.

  12. Allah će one koji vjeruju i dobra djela čine uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, a oni koji ne vjeruju – koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere – njihovo će prebivalište vatra biti!

  13. A koliko smo gradova razorili, mnogo moćnijih od tvoga grada koji te protjerao, i nije bilo nikoga da im pomogne.

  14. Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj kojim se lijepim čine ružna djela Njegova i koji se za strastima svojim povodi?

  15. Zar je Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kome su rijeke od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova – zar je to isto što i patnja koja čeka one koji će u vatri vječno boraviti, koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im crijeva kidati!

  16. Ima onih koji dolaze da te slušaju, a čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dato znanje: “Šta ono on maloprije reče?” To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode.

  17. A one koji su na Pravome putu On će i dalje voditi i nadahnuće ih kako će se vatre sačuvati.

  18. Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe?

  19. Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.

  20. A oni koji vjeruju govore: “Zašto se ne objavi jedna sura?” A kad bi objavljena jedna sura i u njoj spomenuta borba, ti si mogao vidjeti one čija su srca pritvorna kako te gledaju pogledom pred smrt onesviještenog! A bolja bi im bila

  21. poslušnost i razuman govor! A kada je borba već propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni.

  22. Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali!

  23. To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.

  24. Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!

  25. One koji su od vjere svoje otpali, pošto im je bio jasan Pravi put, šejtan je na grijeh navodio i lažnu im nadu ulivao.

  26. To zato što su govorili onima koji ne vole ono što Allah objavljuje: “Mi ćemo vam se u nekim stvarima pokoravati”, a Allah dobro zna njihove tajne.

  27. A kako će tek biti kada im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim!

  28. To će biti zato što su ono što izaziva Allahovu srdžbu slijedili, a ono čime je On zadovoljan prezirali; On će djela njihova poništiti.

  29. Zar oni bolesnih srca misle da Allah zlobe njihove na vidjelo neće iznijeti?

  30. A da hoćemo, Mi bismo ti ih, uistinu, pokazali i ti bi ih, sigurno, po biljezima njihovim poznao. Ali, ti ćeš ih poznati po načinu govora njihova – A Allah zna postupke vaše.

  31. Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijesti o vama provjeravaćemo.

  32. Oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, koji su Poslanikovi protivnici, kad im je već postao jasan Pravi put, zaista neće nimalo Allahu nauditi On će djela njihova poništiti.

  33. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku, i ne ništite djela svoja!

  34. Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, pa poslije kao nevjernici umiru, Allah, zaista, neće oprostiti.

  35. I ne budite kukavice i ne nudite primirje kad ste jači, jer Allah je s vama, On vas neće nagrada za djela vaša lišiti.

  36. Život na ovome svijetu je samo igra i zabava! A ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, On će vas nagraditi i imanja vaša od vas neće tražiti.

  37. Ako bi ih od vas tražio i prema vama uporan bio, postali biste škrti i On bi učinio vidljivim vaše mržnje.

  38. Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali, neki od vas su škrti – a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. – A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti….AMIN ..PISINELLA O SEJJ ZADE .O ISUF.B GRENOBLLE /FRENCUSKE AMINN PA SELJAMI MANDAR I TARO MODAT O SEJ BAJRAMI ..4/09/2010.GRENOBBLE

 15. PRAL penela:

  MASHALA SOJ SUKARE DERSI SAMO STETA SO NANE GI KO RAJO ALI AVEN SASTE BAS SUZO DERSI HEM TE SAJ O HOGA IMER V PRAL KEROL PANA DAJEK DERSI ? O ALAH NEK POMOZINOLTUT PRAL IMER SELJAM ALEYKUM

 16. dervis tarzan penela:

  selam alejkum we rahmetullahi we berekjatu hu SA SI SUKAR ERHAMDURILLAH TU SIJAN ANGLUNO HODZA KAJ MOTHO I ISTINA KOTAR I FAMILIJA(ehluljbejti)E MUHAMEDESI S.A.W. BAS KAJA BUTI PEROL KAJ AMARE PRAL O ROMA TE DJANEN KAJ ASIJEK INSANO PI ALLAHESKIRI PHUV NAJ MAJ PRAVEDNO HEM MAJ CISTO SE I FAMILIJA(ehluljbejti)e MUHAMEDESKIRI S.A.W.diken i sura azab o 33 ajeti selam alejkum we alejkum alejna fija selam

 17. Anonymous penela:

  selamun aljekum savrenge mangav avi amare hodzase mashalah but laco dersim kaj icarda akatar o eljibejt mashalah katar i kerbelaja isalah oalah ka arakele vi amare pralje e hodza jarabi alaah

 18. Halit ibn Demir penela:

  ellehamdulillah rabil alemin Allahume sali alla seijdina Muhammedin ve alla ali ve ehlibejtin edzmein– o allah te nagradinitu mo pral aso akava dersi so kergan cacibe vakergan, akava cacipe nekas dukavela, o Allah te nagradini okolen so sledige e ehlibejte taj so pomozigelen ko bitke . a o allah te kasnini sa okolen so zulumi kerge aso ehlibejti taj so lele okova so lege muklo tari strana e allahesiri taj lese pekamberesi.

 19. Seid penela:

  ejvallah hodza imer isto sar to pral o rufati mo amal ejvallah tumenge suzo dersi bselamun alejkum

 20. Seid penela:

  allahhhh hu ekber ja imer insallah o allah ka smiluinelpestuke mo pral insallah o allah ka arakel te caven ka cidel tutar o taksiratija ka arkelinsallah o allah tecaven tut te familija suzo dersi sine taro imam hasan em imam husein allahh o ehlibejti ko vilo sare amenge koj na canelale but i paro lenge ja resullallah ja habiballah ja sefiallah imam husein ja huuu

 21. MEFAIL penela:

  Mashallah o Allah neka nagradineltut prala barabar te ehlibejteja insallah neka mukel po rahmeti upra tute em tiro Ehlibeyti.Akavaj dersi basi o ehlibeyti so nikova Hodza na vakerela akava cacipa basi o Ehlibeyti,Ama naneman sumna upra tute soske tu aveja taro adava simsili tari tekija koj em kova so To papo o o Sejh Sabani rahmetulahi alehy talo taro baso o ehlibeyti isto o Sejh Rufati – o Sejh ALI RIza kova so avena tari sukar loza e sadijengiri taro koli Adzezije kova so lena taro Kosovo taro SEJH – Duljo mashallah i Tekija mazumi na mukela e Ehlibeyte insallah sa agar angle te dza mashallah mashallah Selam JA HU HURI VE BIKE ALIL TATI JA HU ERENLER HU HU HU SELAM

 22. Anonymous penela:

  MASALLAH
  VALAJI CACE PENDZAN O CACIPE SO O ALLAH BUT KA OVOL ZADOVOLNO TUTAR EM CACE KA KEROLTUT ODOLENDAR SO TUDA KA OVE ZADOVOLNO

 23. Anonymous penela:

  odevel akale derseya te civel e insanen te mislinen sar say o matemi te na ikeren hu hu hu

 24. By-Mitrovica (Tairi) penela:

  Ehamdurula ehamdurila ehamdurilai rabiljalji Min.
  kaj motodol o dersi e elihbeyteso .se but djene vacaren kaj o hz aljija nane nista imam hasan imam husen.imam zejnel abedino.ejvala baba.hodza.Imer -Hajdin.e dersese ejvala

 25. By-Mitrovica (Tairi) penela:

  ja baba Hodz-Imer Hajdin.samo nastavi moto o elihbeydi ja baba hajdin o alahi o pengaberi muhamedi a.s.pa pudzipe ka ves ko djeneti samo te motodolpe javno o elihbeyt.
  O Alahi dz-hu- vacarda-Ja mileti musli-imam-hasan imam husej su dve ruze djeneske .Zh.alija je kapija.Kuca znanja je pengaber -muhamedi.a.s

 26. Anonymous penela:

  eselmu alejkum pralalen naema nisavo puciba osven so sijum gordo but gordo akale islamsko stranicaja koja so stvarno tumare trudoja sar sebebi samo o ALLAH dz.s. kergatumen verujnen vazdena o imani amare pralengoro e muslimanegoro ALLAH HU EKBER, ALLAH HU EKBER, ALLAH HU EKBER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 27. ME O RAGIPI HIJUM penela:

  ESELAM ALEJKUM HOGJA O ALLAH TE NAGRADILTU INSALLA KALE NASIHATESE SO KEGJAN SE BUT NARODO NI VERUJINI ANO EHLIBEJTI KOLA SAVE SI KO SERIJATI ALI NA MAGAV TENA MOTAV ILI ME NA VERUJIGJUM SO SI O EHLIBEJTI SUKARE TE GJANE :ALI NA NASTIV TE VERUJIV KALA SHEHORA SO SI MITROVICACE TAJ GJAKOVACE ILI ANADAR O PEC SE BUT SIRK CIVEN E ALLAHESE SO NA KEREN NAMAZAI I CAK VACREN O ALLAH INSHALLA KA OPROSTINELMAGE SO AVACARAVA ME AKANA KAVA MUHABETI NESAVE TARO TARIKAT VAKEREN SO SI HARRAMI E GJUMA NAMAZ TE KEREN ON KEREN U CETVRTAK TARENA MUMULJA ALI SO ME GJANAV ZA ISLAM SI HARRAMI O MUMULJA I ME BI ZAMOLIVATU HOGJA ALI AKO MAGE TE JAVINETU MAGE KO TEL TE VAKERA HARICA I TE AVAV GJI KE TUTE ME MAGAVA ILI AKO NA MAKAR DEMA ODGOVOR AKATE :INSHALLA O ALLAH KA OPROSTILAMGE INSHALLA MOZDA GRESHINGJUM NESTO ESELAM ALEJKUM SA E PRALEGE I PENJEGE:

 28. imer penela:

  Alejkum selam prala RAGIP ov sasto so pisingan akva hem so suneja amare dersija,,, baso selerija so kerana isi thu pravo so vakergan ama insallah o Allah ka uputinel len ko pravo drumo. saj te ave ki amari dzamija ked mangeja hem ka kera povise lafi.

 29. nevruz tari francia penela:

  edep ja
  hu

  sedateske

 30. sejh selim baba hu smederevo penela:

  es-selamun alejkum ja prala imer insalla o allah subhane ve te alja ka nagradinitu ko akava suso dersi kotar kerbelaja jer mora te priznainavce da retko o hodzija te ceren dersi kotar ehlulbejt pa o allah ka nagradini tire ehlulbejte i sa e pralen i e penjen ko islam.we-alejkumu selam

 31. aslan penela:

  ci akana na suncum acare e hocan te vaceri kotar o ehlibejti

 32. aslan penela:

  seljam aljekum ci akana na suncum pana jek hoca te vaceri i istina insalla o alla ka nagradinitu akalje muhabeteja tari kerbelja

 33. Anonymous penela:

  elhamdrila pralla oala teavol tu sa razija

 34. SELAM ALEKUM PRALA IMER ME IJUM O FADILI KOTAR ISMEDEREVA I penela:

  ISALA O ALAH KA NAGRADINITUT KO DZENETI AMA BUT SUKARE OCACIPE SO MOTOCAN E MUSLMANECE TARO EHLIBETI HASAN HUSEJIN ME CERAVA SA E PRALECE SELAMI PSEBNO E SUKAMETESE E RAMOSE EM E BAKISE E ORHANESE

 35. ME IJUM KOTAR SMEDEREVA penela:

  SUCUR O ALAH SO PRACA AMARO VILO TAJ AMARO RAZUM SO AVELA E ISTINA

 36. fadili penela:

  selam alekum sa e pralewnj em e penjenje sunen o caccipe e alajeso taj e pegaberesoro pa but selami me cavenje e sinanese e selmedinese taj me cajace e me anumace

 37. donni penela:

  mashalla

 38. resati andi kostolca 24 03 2011 20.00 penela:

  esellamu allejkum prala imer but schuso dersi,seljami sarinenje praljenje kotar o djemati andi kostolca

 39. jek amal tari mahala o keno penela:

  selam alejkum prala imer but sastipe bah sreka taj bereketi neka ovel upra sa o muslimajna o dersija rovlarenamen taj zurale kerela amare imanija but suze dersija o alah neka deltu po baro zandipe.selam alejkum prala imer.

 40. Bekir penela:

  Esselamu alejkum. O Allah Dz.Sh.Hu Te nagradinel inshallah e Prale Efendija o Imer akale derseske hem so phergja me jakha asvencar dodeka shunava ole sine. Allahumme salli ala sejjidina muhammedin ve ala ali sejjidina muhammed.

 41. Sajjad penela:

  Salam alleykum,

  vielen Dank für dieses schöne Video. Auch wenn ich die Sprache nicht verstehe, allein den Namen Hussain zu hören, berührt das Herz. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Text auf Deutsch zu übersetzen?

  Wa Salam

 42. O Gjuneri tari Belgija penela:

  Sellam allekum hodja Imer me sijum o Gjuneri tari Holandija akana zivinava ki Belgija tre dadeskoro thaj papuskoro dosti, me pakjava so djanejaman. Massallah o allah te nagradineltu akale suze derseske.Vreme tano te penelpes o cacipe basi o Ehlibejti, soske cace sine but ko garavdipe, akana sukur e Allaheske sa si pravdo samo so ka mora o manus te rodel ako mangjela pobuter te djanel. Miro puchibe tano i ako palo but vreme reagirinava ko tro dersi soske cace me akava avdive prvo puti so kugjum ki tumari websaid. Mangava te djanav dali mislineja te kere em o dujto kotor tar Muharema odnosno te prodolzine akaja dukavni istorija e Ehlibejteskiri odnosno e Islameskiri. Seljami mandar dji tute.

 43. sinaver francija penela:

  selamun aleikum prala imer insala te nagradinoltut o allah dgenet barabar te familijaja (ehlibeijt) insala panda dersija te kere me amare hodgija sojtane namangena but te keren taro ehlibejt edino prvo puti so sunava hodga te kerel vaijzi tari e pejkambereskiri familija (EHLIBEIJT) soske amende ki sutka sa serijati me tu halali te oveltuke tu sijan tari teeke i but baro selami gi ko to pral RUFAT

 44. suhran surcin penela:

  selam alejkum we rahmetula we berekatu hu kako imer meijum o suhrani kotar beograd surcin i siman 14 bers but suzo dersi odrzijan elhamdulillah nek nagradini tut inshallah o ALLAH D.Z selam sarinedje ko ka dikel mo komentari .

 45. Emran obilic penela:

  Sellam Alljekumm Saa E prelence pejnce Hemm Posebno Tukee Hodzaa Wallahee Cutann Mann Tee Rova Ufaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Butt Lachoo Fersii Akala 19 Bersh Siman Joss Asakvo Dersii Nii Sundemm Walahhe Sarr Tutee OO Allahii Tee Nagradil Tuu Saa Cee Familijja jarabihh MASHALLLAA Cistoo Lafii Hemm Pluss Lacho Dersii Samoo Bashh Nii Lavv Veshh Krett See Mee Sem Gurbetii Ellhamm Dullilla Bismmillahh Ufffffffffffffffffffffffffff LllILAHEE ILalahh Muhammed Enn resurulla

 46. erren penela:

  masalah prala o allahi insalah neka aneltut paso ehlibejti

 47. Anonymous penela:

  me sijum o erdo tari sutka tari teki ja pir vefa baba hu jek taro najsuse dersijaso sunkum len

 48. Anonymous penela:

  ja hu eren leri ejvala pase akava pa bardo dersi dok cerdan dersi valajjjjjjjjjjjjj buttttt dele mandar ratvale asvaaaaaaaaaaaa e ehlibejtese o allah nek bicalol tuce sa so mange emsa so isi naj sukar ko denet em ko denet nek sluzi noltut em maj sukar posluga sar so ka sluzinol ehlibejte huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 49. Anonymous penela:

  ja hu hu hu mubarek dersi efendi mubareko evladi sijan tuda jarlimo sijan ,o pral aski nijazi te dadeske taro asikanija e ehlibejteskere

 50. o fatmiri penela 25 08 2011 penela:

  masalah e derseske evlah e alaheske so ovozmozinga te vakere amenge nuri dersi blagoslovimo evladi samo saj esavko dersi ukujinel aski nijazi te dadeske amendra tari hadra el kaderi el bedevi ja hu erenleri

 51. SERDJAN-BEOGRAD-SURCIN penela:

  SELAM ALEJKUM WE RAHMETULA WE BEREKATUHU KAKO IMER ! ME IJUM KOTAR I SURCIN ISIMAN DESUSOV BERS JA KAKO IMER BUTT SVIDJINI PE MAJE AKAVA DERSI SO ICERCAN BUT BUT SUZO DERS :)! INSHALLAH O ALLAH D.Z.S KA NAGRADINI TUT TE FAMELJIJAJA TE PORODICAJA ! MASHALLAH BUT SUZO DERS! INSHALLAH O ALLAH NEK SPASINI AMEN KOTAR KABULJSKO PATNJA HEM I DJEHENEMSKO JAG AMIN! SELAM ALEJKUM SARINENEDJE KO KA DIKEL AKAVA KOMENTARI:) ALLAHUEKBER ALLAHUEKBER…:)

 52. Anonymous penela:

  masalah suzo dersi taro pral o imeri nane cudno so vakereja akava sose adaja loza aveja prala imer to rat talo ehlibejsko prala sar to dad sijan isto ali insalah o allah ka nagradinitut akale derseske prala aski nijazi ja huu erenlerTumare Komentarija

Akate saj te pisinen thumare komentarija hem ideje:

  Ilahije

  Ilahije  Amaro cil nane amen te bajrakera amen akale internet stranaja, nego thari akaja internet strana amen mangaja te ana thumen po pase ko Allaheskoro drumo hem te vakera soske isi amen Romani Dzamija ko vilo e Evropakoro.


  Galerija

  Slike taro Hadž  Akala slike thane kerde ko 07.07.2007 berš ked amari Džamija I.K.U.R. e.V Düsseldorf organizirimo gelo ki Umra, Mekka hem Medina. Inšallah akava berš 2008 phalem amari Džamija organizirinela te džal pe ko Hadž, koj ka mangel amensar te avel ko akala mubareko thana šaj te prijavinelpe ko masek Ramazani ki amari Ddžamija. Amaro vodiči ka ovel o Hoddža Imer Ajdini.


  Kalendari

  Kalendari

  November  2015
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
     
    1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30